هزینه های استاندارد و تکمیلی

FreelyCall فراهم می کند برنامه های نرخ استاندارد و حق بیمه.

نرخ حق بیمه طرح: با کیفیت بالا تضمین می نامد با نرخ های واقعا رقابتی.
نرخ استاندارد طرح: قیمت پایین می نامد با کیفیت خوب.

چگونه به استفاده از برنامه های نرخ حق بیمه و یا استاندارد؟

به طور پیش فرض، شما در حال برنامه ریزی نرخ حق بیمه قرار گرفتند.
بنابراین شماره گیری هر شماره بین المللی خواهد شد از طریق خطوط حق بیمه ما برای تضمین بهترین کیفیت تماس ها خود شکست خورد.
اگر شما می خواهم برای کاهش هزینه های تماس شما، خدمات استاندارد ما را امتحان کنید با شماره گیری 000 توسط تعدادی بین المللی.

به عنوان مثال: به جای شماره گیری 1800xxxxxxx، 1800 XXXXXXX، یا 001800xxxxxxx، شماره گیری 0001800xxxxxxx.