صندوق پستی صوتی

با سرویس رایگان پست صوتی، شما دیگر نمی خواهد دست هر تماس.

سفارشی از ضبط صوتی خود را در صدای شما و مدیریت صندوق پست صوتی خود را از هر تلفن IP.

برای دسترسی به پست صوتی خود، فقط شماره گیری * 1 در دستگاه ثبت شده است.

برای راحتی شما، پیام های صوتی خواهد شد فورا به ایمیل ثبت شده خود را فرستاده است.