تجهیزات

با VoIP، شما می توانید با تجهیزات نرم افزاری و یا سخت افزار، بر اساس اولویت خود را:

دستگاه ها

نرمافزار