تجهیزات | FreelyCall - تلفن رایگان و یا ارزان محلی و بین المللی!

تجهیزات

با VoIP، شما می توانید با تجهیزات نرم افزاری و یا سخت افزار، بر اساس اولویت خود را:

دستگاه ها

نرمافزار